BSH

BSH SI Fichte Brettschichtholz nach DIN 1052, GL 24 (BS 11)

Maße Länge
6 x 12 cm 12, 00 m
6 x 14 cm 12, 00 m
6 x 16 cm 12, 00 m
8 x 16 cm 12, 00 m
8 x 20 cm 12, 00 m
8 x 24 cm 12, 00 m
10 x 10 cm 12, 00 m
12 x 12 cm 12, 00 m
12 x 16 cm 12, 00 m
12 x 20 cm 12, 00 m
12 x 24 cm 12, 00 m
14 x 14 cm 12, 00 m
16 x 16 cm 12, 00 m

BSH NSI Fichte Brettschichtholz Indurstrie, nach DIN 1052, GL 24 (BS 11)

Maße Länge
16 x 28 cm 12,00 m
16 x 28 cm 16,00 m
16 x 32 cm 12,00 m
20 x 20 cm 12,00 m
20 x 32 cm 12,00 m

BSH Kommissionsware Fichte Brettschichtholz, SI nach DIN 1052, GL 24 (BS 11)

Maße Länge
6 x 12 cm 12, 00 m
6 x 14 cm 12, 00 m
6 x 16 cm 12, 00 m
6 x 20 cm 12, 00 m
8 x 12 cm 12, 00 m
8 x 14 cm 12, 00 m
8 x 16 cm 12, 00 m
8 x 18 cm 12, 00 m
8 x 20 cm 12, 00 m
8 x 24 cm 12, 00 m
10 x 10 cm 12, 00 m
10 x 12 cm 12, 00 m
10 x 14 cm 12, 00 m
10 x 16 cm 12, 00 m
10 x 20 cm 12, 00 m
10 x 24 cm 12, 00 m
10 x 28 cm 12, 00 m
12 x 12 cm 12, 00 m
12 x 14 cm 12, 00 m
12 x 16 cm 12, 00 m
12 x 20 cm 12, 00 m
12 x 24 cm 12, 00 m
12 x 28 cm 12, 00 m
12 x 32 cm 12, 00 m
14 x 14 cm 12, 00 m
14 x 20 cm 12, 00 m
14 x 24 cm 12, 00 m
14 x 28 cm 12, 00 m
14 x 32 cm 12, 00 m
14 x 36 cm 12, 00 m
16 x 16 cm 12, 00 m
16 x 20 cm 12, 00 m
16 x 24 cm 12, 00 m
16 x 28 cm 12, 00 m
16 x 32 cm 12, 00 m
16 x 36 cm 12, 00 m
16 x 40 cm 12, 00 m
16 x 44 cm 12, 00 m
18 x 18 cm 12, 00 m
18 x 32 cm 12, 00 m
18 x 36 cm 12, 00 m
18 x 40 cm 12, 00 m
20 x 20 cm 12, 00 m
20 x 24 cm 12, 00 m
20 x 28 cm 12, 00 m
20 x 32 cm 12, 00 m
20 x 36 cm 12, 00 m
20 x 40 cm 12, 00 m
20 x 44 cm 12, 00 m
20 x 48 cm 12, 00 m
20 x 52 cm 12, 00 m
22 x 22 cm 12, 00 m
24 x 24 cm 12, 00 m